Links

Danske Kunsthåndværkere - se mere: den virtuelle smykkeverden
www.danskekunsthaandvaerkere.dk

Bundesverband Kunsthandwerk Deutschland
www.bk-deutschland.de

Berufsverband Angewandte Kunst - Schleswig-Holstein
www.bak-sh.de

Forum Angewandte Kunst Kiel
www.fak-sh.de

Gesellschaft für Goldschmiedekunst
www.gfg-hanau.de

ART AUREA
www.artaurea.com eller www.artaurea.de

internationalt portal  smykkedesign
www.metalcyberspace.com